ΟΣΜ
 
Πληροφόρηση μελών
 
Πληροφόρηση
για το κοινό
 
Δραστηριότητα Συλλόγου
 
Χρήσιμα
 
Στοιχεία ιατρού
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΡΕΤΗ
Αρ.Μητρώου εγγραφής : 439
Ημερομηνία εγγραφής : 29/1/2020
Σύλλογος :
Κατηγορία άσκησης :
Εδικότητα :
Αντικείμενο μετεκπαίδευσης :
Χρόνος μετεκπαίδευσης :
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση :     Τ.Κ. :    Πόλη :ΒΟΛΟΣ
Τηλ. ιατρείου :     Κινητό τηλ. :
Δεύτερο ιατρείο :   
Web site :    e-mail :aretikatsa@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
site created and hosted by